Chương 7: Date time Api

Câu 1: Điền code vào chỗ trống để tạo object LocalDate của ngày 20 tháng 3 năm 2016 (chọn 2 đáp án)

A. LocalDate.of(2016,2,20);
B. LocalDate.of(2016,3,20);
C. new LocalDate(2016,2,20);
D. new LocalDate(2016,3,20);
E. LocalDate.of(2016, Calendar.MARCH,20);
F. LocalDate.of(2016, Month.MARCH,20);
Câu 2: Compile và chạy chương trình sau kết quả là (chọn 1 đáp án)

A. 2020:AUGUST:31
B. 2020:AUGUST:2
C. 2020:SEPTEMBER:2
D. 2018:AUGUST:31
E. 2018:AUGUST:2
F. 2018:SEPTEMBER:2
Câu 3: Compile và chạy chương trình sau kết quả là (chọn 1 đáp án)

A. 2015-04-30
B. 2015-4-30
C. Compile error
D. runtime error
Câu 5: Giờ ngày hè của zone America/Los_Angeles được tính như sau

 • năm 2016 giờ mùa hè bắt đầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2016 2 giờ EST
 • năm 2016 giờ mùa hè kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2016 2 giờ EDT

Điền code vào chỗ trống để kết quả in ra là 「2016-03-13T03:00-07:00[America//LosAngeles]」(chọn 2 đáp án)

A. LocalDateTime.of(2016,3,13,1,00);
B. LocalDateTime.of(2016,3,13,2,00);
C. LocalDateTime.of(2016,3,13,3,00);
D. LocalDateTime.of(2016,3,14,1,00);
E. LocalDateTime.of(2016,3,13,2,00);
F. LocalDateTime.of(2016,3,13,3,00);
Câu 6: Điền code vào chỗ trống để chương trình compile success (chọn 3 đáp án)

A. date.toInstant();
B. time.toInstant();
C. datetime.toInstant();
D. zDatetime.toInstant();
E. Instant.now();
F. Instant.ofEpochSecond(epochSeconds);
Câu 7: Compile và chạy chương trình sau kết quả là (chọn 1 đáp án)

A. 2016/08/08 15:20
B. 2018/10/10 13:18
C. 2016/08/08
D. 2018/10/10
E. 15:20
F. 13:18
Câu 8: Điền code vào chỗ trống để in ra kết quả là 「9」 (chọn 2 đáp án)

A. plus(3)
B. plus(ChronoUnit.HOURS, 3);
C. plus(3, ChronoUnit.HOURS);
D. plusHours(3);
E. plusHours(ChronoUnit.HOURS, 3);
F. plusHours(3, ChronoUnit.HOURS);
Câu 9:  Compile và chạy chương trình sau kết quả là (chọn 1 đáp án)

A. true
B. false
C. Dòng số 5 compile error
D. Dòng số 6 compile error
E. Dòng thứ 7 compile error
F. runtime errror

 • DateTimeFormat chuẩn full có dạng :

Tuesday, April 12, 1959 AD 3:30:42 PM PST

2017年3月8日

 • DateTime dạng LONG:

March 8, 2017

2017/03/08

 • DateTime dạng MEDIUM:

Mar 8, 217

2017/03/08

 • DateTime dạng SHORT

17/03/08

17.3.8

3:30 pm

 • Giờ ngày hè EST: sẽ được cộng thêm 1 vào thời gian nếu vào giờ ngày hè

Giờ Ngày hè của Mỹ 2016-3-13 2:00. Nếu tạo object date time vào khoảng 2h->3h thì sẽ chuyển thành 3h

 • Giờ chuẩn đông EDT: Trừ đi 1 nếu vào giờ chuẩn đông

Giờ Chuẩn đông của Mỹ 2016-11-16 2:00. Nếu tạo object date time vào khoảng 2h->3h thì sẽ vẫn là 2h

 • Instant là object có cả ngày tháng năm giờ và zone. Có thể sinh ra bằng Instant.now() hoặc Instant.ofEpochSecond(epochSeconds) hoặc toInstant từ ZonedDateTime
 • Instant.ofEpochSecond(x) tạo object tính từ 1970-01-01 0:00:00 cộng thêm x giây
 • Period khi khai báo sẽ lấy đối tượng cuối cùng

 • Khi tính thời gian bằng ChronoUnit sẽ ko tính giờ ngày hè hoặc giờ chuẩn Đông
 • Period dành cho năm tháng ngày, Còn duration là cho giờ phút giây
 • LocalDate và DatetimeFormatter đều ko có constructor
 • Interface mà các class ngày giờ đều implement là Temporal và TemporalAccessor
 • Lấy timezone hiện tại ZoneId.systemDefault()

Đáp án:

 1. B F
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B C
 6. D E F
 7. E
 8. C D
 9. A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *