Khi nào dùng SOAP khi nào dùng REST

 1. Về tốc độ:
  Rest nhanh hơn SOAP vì SOAP cần phải phân tích xử lý cấu trúc file XML
 2. Về kiểu dữ liệu:
  Rest hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu hơn như plain text, json, xml, .. còn SOAP chỉ dùng XML
 3. Về giao thức:
  Rest chỉ làm việc với http còn SOAP có thể chạy với http và smtp
 4. Về độ tin cậy:
  Rest có độ tin cậy kém hơn SOAP (1 request Delete của Rest có thể trả về succes mặc dù thực chất tài nguyên chưa bị xóa) hơn nữa SOAP có thể trả về đầy đủ thông tin lỗi
 5. Về cách sử dụng:
  Rest sử dụng uri còn SOAP phải dùng file XML phức tạp hơn

Kết luận: Khi cần tạo webserivce nhanh với nhiều kiểu dữ liệu chọn rest, còn cần độ tin cậy và bảo mật cao thì dùng SOAP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *