Hướng dẫn sử dụng RegionManager của Prism trong wpf

1. Cần tạo app theo chuẩn của Prism

Có nhiều cách tạo app theo chuẩn của prism. Mình thường dùng cách như ở link dưới đây
Tham khảo  Getting-started-with-Prism-70

2. Cấu trúc project

3. Tại MainWindow.xaml define các vùng của app

4. Tại MainWindowViewModel gọi view để hiển thị tại các region

5. Tạo các view Main.xaml và Header.xaml cùng với viewmodel MainViewModel.xaml và HeaderViewModel.xaml
6. Từ MainViewModel có thể navigate đến Content bằng  regionManager.RequestNavigate(“MainRegion”, nameof(Content));  vì Content đã được đăng ký từ trước rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *