Chương 10: Thread và xử lý đa luồng

Câu 1: Câu nào sau đây đúng khi nói về đoạn code sau (chọn 2 đáp án)

A. compile success B. Dòng số…

Chương 6: Xử lý ngoại lệ (Exception)

Câu 1: Sửa chương trình sau để compile success (chọn 2 đáp án)

A. Dòng thứ nhất xóa implements AutoCloseable B. Dòng thứ…

Chương 2: Thiết Kế Lớp Phần 2

Câu 1: Compile và chạy chương trình sau kết quả là? (chọn 1 đáp án)

A. Compile success B. Dòng số 2 compile…