Hướng dẫn chạy nhiều web trên 1 server ubuntu với apache

Demo chạy 2 web với tên test.com và test1.com trên 1 server

  1. Tạo folder chứa code của web. Ví dụ /var/www/test. Tạo 1 file đơn giản index.php bên trong thư mục test có nội dung echo “Day la index cua test.com”
  2. Tạo file config cho site. Ví dụ /etc/apache2/sites-available/test.conf có nội dung như sau:

    ServerName và ServerAlias chính là tên miền của site.
    DocumentRoot chính là thư mục chứa code của site
  3. Chạy lệnh: a2ensite /etc/apache2/sites-available/test.conf
  4. Reload lại apache: service apache2 reload
  5. Tương tự như vậy bạn có thể tạo thêm 1 site khác. Ví dụ tạo thêm test2.com với thư mục code nằm thư mục ở /var/www/test2 và cũng tạo 1 file index.php bên trong var/www/test2
  6. Bây giờ bạn map domain với ip của server

※Nếu như bạn chưa có domain mà muốn thử cài đặt nhiều site thì có thể sửa file host để thử. Ví dụ
IP_server          test.com
IP_server           test2.com
Sau đó bạn truy cập vào test.com/index.php và test2.com/index.php sẽ chạy 2 file index.php ở 2 thư mục test và test2 tương ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *