Thêm Column not null vào bảng đã có dữ liệu

Khi muốn thêm 1 column not null vào bảng đã có dữ liệu từ trước thì cần đặt default value cho các record đó

Ví dụ thêm column RegisterDate vào bảng Product

Khi thêm bảng theo câu lệnh trên SQL Server sẽ tự tạo ra constraint vì thế sau đó nếu muốn xóa column bằng lệnh sau

sẽ gặp lỗi: Column RegisterDate có constraint với Object ‘DF_…..’

Cách thêm column đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *