Đề thi 1

Câu 1: Compile và chạy chương trình sau kết quả là (chọn 1 đáp án)

A. Compile success B. Dòng số 6 compile…